Title

2007/Feb/06

สวัสดีครับ Blog นี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ในวิชาประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ตำนาน ภาษาท้องถิ่น ฯลฯซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้มาชมedit @ 2007/02/13 11:53:54