2007/Feb/05

หมวดสถาบันทางสังคม

7.1 ศาสนา

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

พระสงฆ์

พะ

ออกพรรษา

ออกพั๊นษา

พระพุทธรูป

พะพุทธฮูบ

วิหาร

สิม

คัมภีร์

ใบล้าน

สามเณร

จั่วน้อย

โบสถ์

สิม / สิมน้ำ / สิมโคก

หลวงตา

หลวงต๋า

แม่ชี

แมขาว

อุบาสก

พอออก

ธุดงค์

ขัดเกา

อุบาสิกา

แมออก

บวช

ออกบวช

โยมอุปฐาก

พอออกค่ำ

บิณฑบาต

โปดสัตย์

แมออก

เข้าพรรษา

จ่ำพั๊นษา

ที่นอนพระ

เม่ง

ศาลาการเปรียญ

ศาล๊าโล๊งท๊ำ

7.3 การเมือง

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

นายกรัฐมนตรี

นายญก

ฝ่ายค้าน

ฟายค่าน

เลือกตั้ง

เลียกตั้ง

ฝ่ายรัฐบาล

ฟายลัฐบาล

ซื้อเสียง

ซื่อเสียง

กฎหมาย

ก๋ฎหมาย

7.4 การศึกษา