2007/Feb/05

คำศัพท์ในภาษาถิ่นอีสาน

หมวดธรรมชาติ

1.1 เวลา

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน

กลางวัน

กางเวน

สัปดาห์

สัปดาห์

กลางคืน

กางคืน

ชั่วโมง

ซัวโมง

เช้า

เซ้า

นาที

นาที

สาย

สวย

วินาที

วินาที

บ่าย

บ่าย

อดีต

แต่ค้าวก่อน

เย็น

แลง

ปัจจุบัน

เดียวนี่

ค่ำ

คำ

อนาคต

คาวหน้า

มืด

คำ

วันนี้

มื่อนี่

ดึก

เดิก

พรุ่งนี้

มื่ออื่น

สว่าง

แจ้ง

มะรืนนี้

มื่อฮือ

หัวค่ำ

หัวคำ

เดี๋ยวนี้

โดนี่

เช้ามืด

พอคุมพู่

ข้างขึ้น

เดือนหงาย

เที่ยงตรง

เทียง